| | | |


Požární ochrana

Jak postupovat v případě vzniku požáru?

V případě vzniku požáru je potřebné postupovat podle požárních poplachových směrnic a evakuačního plánu nebo podle obecného postupu:

- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

- je-li to možné, požár uhasit, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,

- v opačném případě vyhlásit požární poplach (aktivováním hlásiče požáru nebo voláním HOŘÍ! - HOŘÍ!, případně „FIRE! – FIRE!)

- neodkladně ohlásit zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení

na ohlašovnu požáru objektu – je-li zřízena

nebo na tísňovou linku hasičů, číslo 150 nebo 112

Je potřebné mluvit klidně, věcně a sdělit zejména

- kde hoří (město nebo obec, ulice, číslo domu, patro, …)

- co hoří

- kdo volá

- odkud volá

V případě volání tísňové linky čísla 150 nebo 112 napřímo, je potřebné následně informovat obsluhu ohlašovny požáru nebo recepce anebo vrátnice o povolání složky integrovaného záchranného systému. Pro hašení malých, začínajících požárů jsou k dispozici přenosné hasicí přístroje – převážně práškové, CO2 a vodní -  a požární hadice (nástěnné hydranty).

V případě vyhlášení požárního poplachu je potřebné neprodleně přerušit dosavadní činnost a po vyznačených cestách opustit požárem ohrožený prostor nejbližším únikovým východem.


nahoru