| | | |


Úrazy

Co dělat v případě vzniku úrazu?

1. poskytnout první pomoc

Pro účel poskytnutí první pomoci v objektech Masarykovy univerzity jsou k dispozici lékárničky umístěné zpravidla v blízkosti recepcí, vrátnic a na pracovištích se zvýšeným rizikem. Ve městě Brně na vybraných místech jsou dále k dispozici Automatické externí defibrilátory (AED). V případě akutního ohrožení života volat tísňovou linku zdravotnické záchranné služby, číslo 155 nebo 112 - jednotné evropské číslo tísňového volání

Je potřebné mluvit klidně, věcně a sdělit zejména:

  • co se přesně stalo
  • kolik je postižených
  • jaký je stav postiženého (je při vědomí, dýchá…?),
  • jméno a alespoň přibližný věk postiženého
  • kde se postižený nachází (město nebo obec, ulice, číslo domu, patro, …)
  • kdo volá

Následně je nutné informovat obsluhu recepce nebo vrátnice o povolání složky integrovaného záchranného systému.

2. zajistit místo úrazu

Pokud nehrozí nebezpečí ohrožení osob, musí být místo úrazu zachováno ve stavu, v jakém k úrazu došlo.

3. ohlásit úraz

Školní úraz studenta Masarykovy univerzity - úraz, který se stal studentovi MU při výuce nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném MU nebo v přímé souvislosti s nimi – je potřebné bezodkladně ohlásit akademickému pracovníkovi vykonávající pedagogickou činnost nebo jinému přítomnému pracovníkovi Masarykovy univerzity.

4. spolupracovat při objasňování příčin a okolností vzniku úrazu

Pro další řešení úrazů je možné se obrátit přímo na odborné pracovníky pro oblast BOZP fakult nebo pověřené zaměstnance Masarykovy univerzity:

 


nahoru