| | | |


Bezpečnost osobní, majetková

V zájmu zachování vlastní bezpečnosti je potřebné eliminovat rizika ohrožení vlastní osoby tak i dalších osob. Rovněž je potřebné počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku a bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li škoda, je student povinen na ni upozornit akademického pracovníka vykonávající pedagogickou činnost nebo jinému přítomnému pracovníkovi Masarykovy univerzity.

Při opouštění svěřených prostorů je potřebné se přesvědčit o vypnutí elektrospotřebičů, které nejsou určeny k trvalému provozu, uzavření oken a zajištění vstupních dveří proti neoprávněnému vniknutí.

Kapesní krádeže hrozí především tam, kde je velké množství lidí nebo tam, kde se nechávají odložené vnesené věci. V případě krádeže je potřebné vystupovat rozhodně a zloděje okřiknout. Proti přesile nezasahovat, snažit se zloděje si zapamatovat.

V případě přepadení nebo pouhého pokusu o přepadení je potřeba volat na tísňovou linku policie ČR, číslo 158 nebo číslo 112 nebo se dostavit na nejbližší služebnu policie.

V případě vzniku trestného činu je nutné ihned volat na tísňovou linku policie ČR, číslo 158 nebo číslo 112, je-li oběť zraněna, poskytnout první pomoc. Podle okolností je možné pachatele zadržet, předat policii a pokusit se zdokumentovat důležitá fakta.


nahoru